FOTOADVANTAGE.COM FOTO EXPERIENCE
Maak SAMEN digitale fotoboeken met Fotovoordelig.nl! Herbeleef waardevolle momenten en deel ze met je vrienden. Vraag een pro account aan via info@fotovoordelig.nl.
Fotovoordelig.nl fotoalbums in social media!
X
versturen
valideren Processing...
X
valideren Processing...
X
waroom
Algemene Voorwaarden

valideren Processing...
X
waroom
watchwoord vergeten
inloggen
registeren

valideren Processing...
Inloggen/Registeren
Foto voordelig

Voordelig fotoboeken maken

DISCLAIMER

ICNIA B.V. neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de website Fotovoordelig®, hierna ‘Fotovoordelig®’ juist en actueel is. Fouten kunnen niet worden uitgesloten. De gebruiker van Fotovoordelig® kan derhalve niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

ICNIA B.V. ontwikkelt voortdurend haar diensten en Fotovoordelig® door, om u te kunnen voorzien van de best mogelijke beleving aangaande het genieten van uw foto’s. Fotovoordelig® wordt derhalve regelmatig aangepast en/of aangevuld. ICNIA BV heeft het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. ICNIA B.V. adviseert de gebruiker om regelmatig deze disclaimer en de algemene voorwaarden na te lezen op wijzigingen.

Op de raadpleging van Fotovoordelig® zijn naast deze Disclaimer en de Privacy Policy de Algemene Voorwaarden van ICNIA B.V. en de voorschriften van het Nederlandse recht van toepassing.

ICNIA B.V. spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website te bieden. ICNIA B.V. garandeert niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website. Typisch internet gerelateerde problemen kunnen de bereikbaarheid en het gebruik van de website nadelig beïnvloeden.

ICNIA B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die de gebruiker van Fotovoordelig® mogelijk lijdt als gevolg van het niet, niet volledig of niet correct beschikbaar zijn van Fotovoordelig®.

ICNIA B.V. sluit onder andere alle aansprakelijkheid voor het verlies van foto´s, fotoboeken en overige informatie en/data van de gebruiker, die de gebruiker door gebruik te maken van de dienstverlening van ICNIA B.V. opslaat bij ICNIA B.V. De gebruiker dient te allen tijde een eigen (digitale) kopie van alle informatiebestanden, van welke aard dan ook, te hebben die worden opgeslagen bij ICNIA B.V.

ICNIA heeft de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens zullen conform de privacy policy van ICNIA worden verwerkt. Gegevens van welke aard dan ook die in een Account worden opgeslagen, zullen vertrouwelijk en conform de privacy policy worden behandeld. Gegevens of mededelingen van welke aard dan ook, die naar openbare fora van Fotovoordelig® worden gezonden, of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en mogen door ICNIA B.V. of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten en diensten.

Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van Fotovoordelig® te verzenden of daarop openbaar te maken.

Fotovoordelig® kan verwijzingen bevatten naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. ICNIA heeft over deze informatiebronnen van derden geen controle. ICNIA B.V. sluit alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit voor de inhoud en/of informatie  van informatiebronnen van derden. Gebruikers van Fotovoordelig® leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere websites en informatiebronnen en verplichten zich dergelijke websites en informatiebronnen te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Alle informatie op Fotovoordelig®, waaronder maar niet beperkt tot teksten, logo’s en getoonde foto’s, met uitzondering van externe (hyper)links,  zijn eigendom van ICNIA BV of haar licentiegevers. Behalve voor zover het strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van Fotovoordelig®, is het behoudens schriftelijke toestemming van ICNIA BV, niet toegestaan om Fotovoordelig® en/of informatie daarop, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Vragen en/of opmerkingen kunt u richten aan: info@fotovoordelig.nl