Voordelig fotoboeken maken

ALGEMENE VOORWAARDEN ICNIA B.V. VOOR CONSUMENTEN

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1 'Account': de account die Fotovoordelig® de Klant na diens registratie ter beschikking stelt en waarop Materiaal kan worden geplaatst om een Product samen te stellen en te bestellen.
1.2 'Algemene Voorwaarden': deze algemene voorwaarden van Fotovoordelig®.
1.3 'Fotovoordelig®': handelsnaam en handelsmerk van ICNIA BV. Waar u Fotovoordelig® leest betreft het ICNIA BV.
1.3 'Gebruik/Gebruik maken': het verrichten van alle mogelijke handelingen die verband houden op de site(s) en de online bestelapplicatie van Fotovoordelig®, inclusief het bekijken van de site(s), het surfen over de site(s), het openbaar maken en/of verveelvoudigen van Materiaal op de site(s) en van Materiaal afkomstig van de site(s), het uploaden, downloaden, posten, printen, verspreiden en dulden van Materiaal van iedere mogelijke denkbare inhoud;
1.4 'Gebruiker': een ieder die Gebruik maakt van de site(s) van Fotovoordelig®.
1.5 'Klant': iedere consument die zich op de site(s) van Fotovoordelig® heeft geregistreerd en een product bij Fotovoordelig® wil bestellen of bestelt.
1.6 'Maatwerkproducten': producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties en wensen van de Klant en die daardoor die persoonlijk van aard zijn. Onder Maatwerkproducten worden in ieder geval alle fotoalbums begrepen waarin de foto's van de Klant zijn opgenomen.
1.7 'Materiaal': alle informatie die de Klant aan Fotovoordelig® ter beschikking wordt gesteld of op de site(s) van Fotovoordelig® openbaar wordt gemaakt, waaronder foto's, teksten, tags, etc.
1.8 'Overeenkomst': de overeenkomst die door versturing van het elektronische bestelformulier voor een Product door de Klant via de elektronische bestelfunctie op de site(s) van Fotovoordelig®, tot stand komt. De Overeenkomst kwalificeert zich als een overeenkomst op afstand.
1.9 'Product': alle producten, zowel Maatwerk-, als Standaardproducten van Fotovoordelig®.
1.10 'Standaardproducten': producten die Fotovoordelig® standaard levert en die niet op verzoek van de Klant zijn aangepast, ingericht of vormgegeven. Onder Standaardproducten wordt in ieder geval begrepen de doorverkoop van blanco fotoalbums door Fotovoordelig®.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

ICNIA B.V., tevens handelende onder de naam Fotovoordelig®
Vestigingsadres: Marlestraat 27, 5045EK Tilburg
Telefoonnummer: 013-5715060
E-mailadres: info@fotovoordelig.nl
KvK-nummer: 17272289
BTW-identificatienummer: 8217.37.272.B01

Artikel 3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fotovoordelig® en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Fotovoordelig® en de Klant.
3.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Gebruik van de site(s) van Fotovoordelig®, zowel voor als na de registratie van de Gebruiker als Klant.
3.3 Fotovoordelig® zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Gebruiker en Klant elektronisch beschikbaar hebben gesteld. De Gebruiker en de Klant zullen de mogelijkheid hebben om de Algemene Voorwaarden op eenvoudige wijze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.
3.4 Indien naast de Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van Fotovoordelig® en/of derden van toepassing zijn, is artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de Gebruiker en/of de Klant zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Registratie en Account

4.1 De Gebruiker kan zich registreren voor een Account door gebruik te maken van het op de site(s) van Fotovoordelig® aanwezige elektronische registratieformulier. De registratie voor een Account is gratis.
4.2 Het registratieformulier voor een Account dient naar waarheid ingevuld te worden, met de meest recente informatie.
4.3 Het is verboden een registratie voor een ander of op naam van een ander te verrichten.
4.4 Fotovoordelig® stelt de Klant na de registratie de toegangs- en identificatiecodes ter beschikking voor zijn/haar Account. Toegangs- en identificatiecodes die ter beschikking worden gesteld, zijn strikt persoonlijk en de Klant dient deze vertrouwelijk en met zorg te behandelen. Fotovoordelig® is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik, dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Fotovoordelig®.

Artikel 5 Gebruik van een Account

5.1 De Klant is uitsluitend gerechtigd zijn Account te gebruiken voor het beoogde gebruik en op de wijze zoals door Fotovoordelig® op haar site(s) is weergegeven. Het beoogde gebruik omvat enkel het naar een Account uploaden en in een Account opslaan van Materiaal voor het samenstellen en bestellen van een Product.
5.2 Een Account is strik persoonlijk. Het is verboden om een Account door een derde te laten gebruiken.
5.3 Een Account mag niet commercieel worden gebruikt, waaronder in ieder geval wordt begrepen verhuur en timesharing van een Account.
5.4 Het is verboden de Account te gebruiken in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden.
5.5 Het is verboden om de Account zodanig te gebruiken dat daarmee de diensten en/of site(s) van Fotovoordelig® overbelast en/of beschadigd raken.
5.6 Het is verboden om automatische scripts te gebruiken bij het gebruik van Fotovoordelig® en de Account.
5.7 Het is verboden om Materiaal dat in strijd is met de wet, de openbare orde en de goede zeden, in een Account op te slaan.
5.8 Het is verboden Materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, in een Account op te slaan.
5.9 Het is verboden om Materiaal dat schadelijk, bedrieglijk, beledigend, misleidend, intimiderend, vulgair, beledigend, obsceen, hatelijk, of racistisch, etnisch of verwerpelijk is, op te slaan in een Account, of op of via Fotovoordelig® te posten, te e-mailen, of anders te openbaren.
5.10 De Klant garandeert dat Materiaal dat wordt opgeslagen in zijn Account vrij is van virussen, wormen, torjan horses etc.
5.11 Het is verboden om email adressen of andere contact gegevens van andere Klanten te verzamelen via de site(s) van Fotovoordelig®.
5.12 Indien de Klant gebruikmaakt van diensten van de social media mogelijkheden aangeboden via verwijzingen van Fotovoordelig® naar websites van derden gebeurt dat op rekening en risico van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het gepubliceerde Materiaal (de Klant is de Publisher).
5.13 Fotovoordelig® garandeert niet dat de Account te allen tijde bereikbaar en/of ongestoord bereikbaar zal zijn. Bij storingen of werkzaamheden aan de site(s) van Fotovoordelig® en of Account, zal Fotovoordelig® de Klant en Gebruiker via haar homepage waarschuwen.

Artikel 6 Beheer Account en opgeslagen Materiaal

6.1 Uitsluitend de Klant beheert alle door hem/haar op zijn/haar Account opgeslagen Materiaal, waaronder: foto's, teksten, berichten, tags etc.
6.2 Fotovoordelig® is niet aansprakelijk voor het Materiaal dat de Klant op zijn Account heeft opgeslagen.
6.3 De Klant is verplicht om te allen tijde een recente kopie bewaren van alle Materiaal en informatie die hij naar zijn Account upload en op zijn Account opslaat.
6.4 Fotovoordelig® is niet aansprakelijk voor het verlies van Materiaal en/of het beschadigd raken van data waaruit het Materiaal bestaat. Fotovoordelig® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verlies van Materiaal en/of het beschadigd raken van data waaruit het Materiaal bestaat.
6.5 Fotovoordelig® garandeert niet de nauwkeurigheid, integriteit en kwaliteit van Materiaal dat de Klant naar zijn Account upload, of heeft geupload.
6.6 Fotovoordelig® slaat een kopie in de Account op van Producten die de Klant met Materiaal heeft samengesteld (durkbestand). Fotovoordelig® bewaart deze kopie gedurende een periode van maximaal 2 weken in de Account van de Klant. Na deze termijn wordt de kopie van het Product automatisch gewist. De kopie van het Product die wordt opgeslagen, kan en mag enkel worden aangewend om via Fotovoordelig® een nieuw fotoalbum te laten drukken.

Artikel 7 Onderzoek, blokkering en/of wissen Account, vrijwaring

7.1 Indien Fotovoordelig® naar eigen oordeel gegronde reden heeft om te veronderstellen dat de Klant zich niet houdt aan hetgeen in artikel 5.2 tot en met artikel 5.12 is bepaald, heeft Fotovoordelig® het recht om zonder voorafgaande aankondiging en zonder schadeplichtig te zijn, het in een Account opgeslagen Materiaal, te onderzoeken.
7.2 Indien Fotovoordelig® naar haar eigen oordeel gegronde reden heeft om aan te nemen dat de Klant zich niet houdt aan hetgeen in artikel 5.2 tot en met artikel 5.12 is bepaald, heeft Fotovoordelig® het recht om zonder voorafgaande aankondiging en zonder schadeplichtig te zijn, onmiddellijk:

7.3 Indien Fotovoordelig® op de hoogte wordt gesteld of redelijkerwijs van mening is dat onbevoegd gebruik wordt gemaakt van toegangs- en identificatiecodes van een Account, heeft Fotovoordelig® het recht om de toegang tot de Account tijdelijk te blokkeren. Fotovoordelig® zal de Klant binnen redelijke termijn nieuwe toegangs- en identificatiecodes sturen.
7.3 Indien Fotovoordelig® tot het blokkeren en/of het wissen van een Account of Materiaal is overgegaan, zal de Klant hiervan per e-mail in kennis worden gesteld.
7.4 De Klant vrijwaart Fotovoordelig®, haar werknemers, aan haar gelieerde bedrijven en door haar ingeschakelde derden tegen alle vorderingen van derden terzake jegens haar instellen op grond van artikel 5.2 tot en met artikel 5.12 en alle schade die daaruit voortvloeit.

Artikel 8 Het Product

8.1 De Producten die Fotovoordelig® hoofdzakelijk, doch niet uitsluitend levert, zijn fotoalbums die zijn voorzien van Materiaal van de Klant.
8.2 Alle opgaven door Fotovoordelig® van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan, maar Fotovoordelig® garandeert niet dat er geen afwijkingen kunnen voorkomen.
8.3 De kleuren en omvang van het op de site(s) van Fotovoordelig® getoonde Materiaal, waaronder foto's, monsters, tekeningen of modellen, kunnen afwijken van de werkelijke kleuren die zijn opgenomen in het Product.

Artikel 9 Het aanbod

9.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
9.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Fotovoordelig® gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Fotovoordelig® niet.
9.3. Elk aanbod van Fotovoordelig® zal de volgende informatie bevatten betreffende de rechten en verplichtingen van de Klant die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden:


Artikel 10 De overeenkomst

10.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 10.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10.2 De Klant kan een bestelling plaatsen door gebruik te maken van de het daarvoor bestemde elektronische bestelformulier, te vinden op www.Fotovoordelig.nl.
10.3 De Klant is verplicht om het bestelformulier naar waarheid en volledigheid in te vullen waarbij wordt gebruik gemaakt van de meest recente gegevens. Het is verboden om Fotovoordelig® valse gegevens te verschaffen.
10.4 Een aanbod van Fotovoordelig® wordt overeenkomstig artikel 10.3 weergegeven in het elektronische bestelformulier. De Klant aanvaardt een aanbod van Fotovoordelig® door versturing van het bestelformulier via het elektronisch bestelproces op de site(s) van Fotovoordelig®.
10.5 Op het moment van ontvangst van het bestelformulier van de Klant bij Fotovoordelig®, komt de Overeenkomst met de Klant tot stand.
10.6 Zodra Fotovoordelig® het elektronisch bestelformulier met de aanvaarding van de Klant, heeft ontvangen, bevestigt Fotovoordelig® onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst. Zolang Fotovoordelig® geen ontvangstbevestiging heeft gestuurd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
10.7 Fotovoordelig® treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van informatie en/of data van de Klant en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Fotovoordelig® neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht voor het elektronisch betalingsverkeer.
10.8 Fotovoordelig® kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Fotovoordelig® op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is Fotovoordelig® gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
10.9 Fotovoordelig® zal bij het Product aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Fotovoordelig® waar de Klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 9.3 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Fotovoordelig® deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
10.10 Indien Fotovoordelig® zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van Producten, is de bepaling in artikel 10.5 slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van Standaardproducten

11.1 Uitsluitend bij de aankoop van Standaardproducten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Klant.
11.2 Tijdens de in artikel 11.1 genoemde termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fotovoordelig® retourneren, conform de door Fotovoordelig® verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 12 Herroepingsrecht bij levering van diensten

12.1 Indien Fotovoordelig® betaaldiensten levert, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst tot levering van een betaaldienst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, vanaf de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
12.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door Fotovoordelig® bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 13 Kosten in geval van herroeping

13.1 De Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen uitsluitend de kosten van terugzending voor zijn rekening.
13.2 Fotovoordelig® zal in het geval van herroeping de reeds door de Klant betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 14 Uitsluiting herroepingsrecht bij levering Maatwerkproducten

14.1 De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht indien een Maatwerkproduct wordt afgenomen. Fotovoordelig® zal tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, te weten in het aanbod, vermelden dat het herroepingsrecht niet van toepassing is.
14.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 15 De prijs

15.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
15.2 In afwijking van artikel 15.1 kan Fotovoordelig® Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Fotovoordelig® geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
15.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
15.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Fotovoordelig® dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
15.5 De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 16 Conformiteit en Garantie

16.1 Fotovoordelig® staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
16.2 Wanneer de Klant aantoont dat het geleverde Product zodanig afwijkt van de getoonde opgaven van Fotovoordelig®, dat in redelijkheid niet van de Klant kan worden verwacht dat hij het Product afneemt, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
16.3 Een door Fotovoordelig®, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Fotovoordelig® jegens Fotovoordelig® kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

Artikel 17 Levering en uitvoering

17.1 Fotovoordelig® zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
17.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Fotovoordelig® kenbaar heeft gemaakt.
17.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Fotovoordelig® geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
17.4 In geval van ontbinding conform artikel 17.3 lid zal Fotovoordelig® het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
17.5 Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Fotovoordelig® zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Fotovoordelig®.
17.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Fotovoordelig®, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Duurtransacties

18.1 De Klant kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
18.2 Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Klant de Overeenkomst zal worden verlengd, zal de Overeenkomst worden voortgezet als een Overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 19 Betaling

19.1 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een betaaldienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze Overeenkomst betreffende bescheiden.
19.2 Fotovoordelig® is gerechtigd om vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te vragen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
19.3 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Fotovoordelig® te melden.
19.4 In geval van wanbetaling van de Klant heeft Fotovoordelig® behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen, bestaande uit:

19.5 Fotovoordelig® verstuurt haar facturen per e-mail. De Klant kan de facturen desgewenst voor administratieve doeleinden printen.
19.6 Facturen worden direct na een relevante handeling door de Klant of acceptatie van de Order verstuurd.
19.8 Betaling kan geschieden per bankoverschrijving via iDEAL, of per creditcard.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud

20.1 De eigendom van geleverde Producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen dat hij op grond van de Overeenkomst aan Fotovoordelig® verschuldigd is, heeft voldaan.
20.2 Het risico ter zake van de Producten gaat in op het moment van de aflevering aan de Klant.

Artikel 21 Overmacht

21.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotovoordelig® kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
21.2 Fotovoordelig® heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Fotovoordelig® zal de Klant hier per e-mail van op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn aangeven.
21.2 Indien de situatie van overmacht dertig dagen of meer duurt, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. Indien en voor zover de Overeenkomst gedeeltelijk door Fotovoordelig® is uitgevoerd, heeft de Klant slechts het recht de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, voor het gedeelte van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd.

Artikel 22 Meldingsplicht

22.1 Indien de Gebruiker of Klant constateert dat een andere Gebruiker en/of Klant in strijd met deze Voorwaarden handelt, met name de gedragsregels, heeft de Gebruiker of Klant de plicht om dit te melden bij Fotovoordelig. Meldingen van deze aard kunnen worden gedaan bij het volgende adres: info@Fotovoordelig.nl.
22.2 Fotovoordelig garandeert dat alle meldingen vertrouwelijk worden behandeld. Tevens draagt Fotovoordelig®er zorg voor dat er geen informatie van de Gebruiker of Klant die melding doet, aan derden bekend wordt gemaakt.

Artikel 23 Klachtenregeling

23.1 Fotovoordelig® beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
23.2 De Klant is verplicht om het geleverde direct bij levering te controleren op gebreken.
23.3 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel gebreken in het geleverde moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fotovoordelig®, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
23.4 Bij Fotovoordelig® ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fotovoordelig® binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
23.5 Een klacht over een Product, dienst of de service van Fotovoordelig® kan eveneens worden ingediend via het klachtenformulier op www.fotovoordelig.nl.
23.6 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunnen de Klant en/of Fotovoordelig® deze aan de bevoegde rechter voorleggen.

Artikel 24 Bescherming persoonsgegevens

24.1 Fotovoordelig® respecteert de privacy van de Gebruikers en Klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.
24.2 Fotovoordelig® gebruikt uw gegevens op de wijze zoals weergegeven in haar privacy policy.
24.4 De Klant vrijwaart Fotovoordelig® voor aanspraken van personen van wie de Klant op zijn Account persoonsgegevens heeft geregistreerd en/of verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden, of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Fotovoordelig® toegerekend moeten worden.
24.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Fotovoordelig® verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. De Klant staat er jegens Fotovoordelig® voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Fotovoordelig® tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
24.6 Fotovoordelig® staat er nimmer voor in dat de door haar geboden informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. De beveiliging die Fotovoordelig® biedt zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 25 Overige bepalingen

25.1 De Klant is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van Fotovoordelig®.
25.2 Fotovoordelig® is te allen tijde gerechtigd tot het wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. Fotovoordelig® zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de Klant niet eens is met de wijzigingen, dan kan de Klant weigeren de nieuwe Algemene Voorwaarden te accepteren. Bij weigering zal de Account van de Klant binnen twee weken worden gewist. Bij weigering zal de Klant nog uitsluitend in staat zijn om het Materiaal dat op de Account is opgeslagen te downloaden binnen twee weken na de weigering tot acceptatie van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
25.3 Indien één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 26 Toepasselijk recht en geschillen

26.1 Op overeenkomsten tussen Fotovoordelig® en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
26.2 Geschillen die tussen Fotovoordelig® en de Klant ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst, worden bij voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Klant woonachtig is.